Workshopy

Seznam modulů workshopů.

Zájemci o jednotlivé workshopy z modulů se mohou závazně přihlásit přes tyto webové strany - ALE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU ZAPSÁNI VE STAGU. Studenti PdF UP v Olomouci mohou využít možnost hlásit se na moduly (organizované do nepovinně volitelných předmětů) přes STAG (V TOM PŘÍPADĚ SE JIŽ NEMUSÍ HLÁSIT PŘES TYTO WEBOVÉ STRANY). Pouze takto mají totiž možnost získat za absolvování modulu kredity.

Přihlášení na workshop přes tyto webové strany je závazné. V případě, že se přihlásíte a zjistíte, že se workhopu nemůžete zůčastnit, odhlaste se prosím včas - tj. nejpozději 5 dnů (stop stav) před konáním workshopu (čtvrtek předchozího týdne) a neblokujte tak místa ostatním zájemcům.

Na jednotlivé workshopy je nutno se dostavit minimálně 10 min. před uvedenou dobou zahájení. Děkujeme.

Náplň modulu je volena s cílem seznámit posluchače s aktuálními trendy ve speciální pedagogice s důrazem na jejich přesah do oblasti sociální pomoci osobám se specifickými potřebami. Absolventi modulu získají základní informace o možnostech zkvalitnění služeb poskytovaných osobám se specifickými potřebami ve smyslu zvyšování kvality a komplexnosti těchto služeb, a to zejména prostřednictvím kontextualizace možností a principů speciálně pedagogické a sociální práce.

6/6
Cílem modulu je seznámit účastníky s právní problematikou, která je nutnou součástí práce sociálního pracovníka. Modul se věnuje specifickým oblastem práva, a to zejména oblasti tvorby normativně právních aktů v souvislosti se správním právem, oblasti rodinného, sociálně-právní ochraně dětí a jejímu ukotvení v právních normách a specifické problematice práce s obětmi trestné činnosti a právní úpravě týkající se této oblasti. Účastníci získají hlubší vhled do zmíněných oblastí a na konkrétních příkladech lépe pochopí působnost a využití práva v praxi.

5/5
Cílem modulu je seznámit účastníky s problematikou sociální práce s rodinnou a zejména problematikou náhradní rodinné péče – jejích úskalí a možností. Důležitým aspektem sociální práce s dětmi v dětském domově je také následná péče a pomoc dítěti hledajícímu své místo v reálném životě. Zde bude zmíněna také problematika Domů na půli cesty jako sociální službě, kterou zmiňuje návrh nového zákona o sociálních službách. Účastníci získají povědomí o praktickém řešení případů selhávání rodinných funkcí, ale také o pomoci rodině znovu získat své zcela či zčásti ztracené kompetence. Východiskem je stanovisko, že nejlepším místem pro harmonický vývoj dítěte je rodina. Ústavní péče je v případech selhání rodinných funkcí chápána jako poslední možnost řešení situace a ideálním cílem (ne vždy však splnitelným) je obnova rodinných funkcí a návrat dítěte zpět.

5/5
Náplň předkládaného modulu je volena s cílem seznámit studenty oboru Pedagogika – sociální práce s aktuálním stavem a způsoby evaluace v sociální práci. Pozornost bude věnována Standardům kvality sociálních služeb, které popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Snahou Ministerstva práce a sociálních věcí bylo vytvořit takový soubor kritérií, s jejichž pomocí bude možno poznat, zda služby podporují osobní růst a nezávislost uživatele. Účastníci budou znát obsah jednotlivých standardů a způsob jejich zavádění do praxe. Další z oblastí zájmu bude problematika supervize v sociální práci jako kvalifikovaný dohled nad průběhem programu nebo projektu zaměřeného na kvalitu činnosti sociálních pracovníků. Modul bude završen tématem evaluační aktivity v jakékoli organizaci, se zaměřením na její klima.

5/5
Cílem modulu je seznámit účastníky s problematikou nově se koncipujících oblastí v sociální práci a zejména s novými metodami a technikami využívanými a zaváděnými do praxe sociální práce. Jedná se o techniky přímé práce s klientem – sdělení nepříjemné zprávy klientovi, principy a možnosti motivování klienta ke spolupráci atd. Součástí je také preventivní část týkající se úskalí v pomáhajících profesích a nastínění možností jejich předcházení, řešení či zmírňování. Účastníci si osvojí techniky aktivního naslouchání, předvídání změny emotivity a reaktivity u klientů, techniku konstruktivní kritiky, vedení motivačního rozhovoru aj.

5/5
Náplň předkládaného modulu je volena s cílem seznámit účastníky s problematikou finančních a jiných zdrojů v sociální sféře. Jeho hlavním cílem je, aby si účastníci osvojili základní způsoby a možnosti získávání různých zdrojů nejen pro aktivity v sociální oblasti. Účastníci si osvojí základní informace a dovednosti potřebné pro sestavení projektu. Obdrží v dané tématice též přehled o možnostech získávání grantů. Druhá část modulu je věnována problematice lidských zdrojů a jejich uplatnění na trhu práce. Jedná se konkrétně o problematiku podporovaného zaměstnávání, tedy o zaměstnávání osob, které nemohou dlouhodobě nalézt práci nebo si ji udržet. Tato činnost je zaměřena zejména na znevýhodněné skupiny osob (zdravotně postižené, ohrožené sociální exkluzí, atd.). Modul bude završen aktuálním tématem v rámci celoživotního vzdělávání nejen v sociální sféře-edukaci dospělých.

5/5
Celkem / Proběhlých workshopů