O projektu APSP

Základní informace

Dvouletý projekt "Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru", číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265, č.j. 4284/2006-303,  je zaměřen na kvalitativní rozvoj akreditovaného magisterského programu Pedagogika (M-75-01) studijního oboru Pedagogika–sociální práce. Je tedy určen studentům tohoto oboru, ale i dalším zájemcům z řad studentů (prezenční i kombinované formy). Jedním z hlavních cílů je inovace kurikula pomocí vytvoření modulového uspořádání nepovinně volitelných předmětů, které budou reflektovat aktuální témata a zprostředkovávat nejnovější zkušenosti z teorie i praxe sociální práce. Ideou je vytvoření mostu mezi akademickým světem a světem praxe. Studenti budou mít např. možnost navázat užší kontakt s praxí v sociální oblasti, s odborníky z této sféry, dále si budou moci prohloubit své dosavadní a načerpat nové poznatky v rámci workshopů uspořádaných do modulů, nebo v rámci Jarní školy sociální práce aj.

Motem projektu je výrok „Pomáháme lépe pomáhat“, tedy výrok, který v sobě zahrnuje náš záměr – pomáhat studentům v tom, aby byli lépe připraveni pro výkon pomáhající profese a lépe uplatnitelní na trhu práce.

Finanční zajištění projektu

Projekt je finančně zajišťován z prostředků ESF a prostředků státního rozpočtu ČR (MŠMT). Jedná se o projekt, který získala Univerzita Palackého v Olomouci na základě schválení předloženého projektu a to konkrétně v rámci OP RLZ, číslo priority 3. 3 (Rozvoj celoživotního učení), opatření 3. 3. 2 (Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje), program podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách. Konkrétní realizace projektu probíhá na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Časové vymezení projektu

23. 6. 2006 - 22. 6. 2008

Cílová skupina

Všechny aktivity projektu mají podpořit uplatnitelnost absolventů oboru PD-SP na trhu práce i v nejbližší budoucnosti, upevňovat kompetence a dovednosti studentů řešit reálné situace (pomocí analýz případových studií, získáváním dobrovolné praxe, aj.).

Hlavní cílovou skupinu tvoří studenti prezenční formy oboru PD-SP. Projekt však do svých aktivit postupně zahrne všechny studenty oboru PD-SP a nabídne možnost aktivního zapojení či získávání poznatku i dalším zájemcům z řad studentů prezenční či kombinované formy studia.

Partnerství

K úspěšné realizaci projektu v nemalé míře přispějí i jeho partneři. Partnery projektu jsou: Fond ohrožených dětí, Dětský domov a Školní jídelna, Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, Společnost pro ranou péci, Středisko sociální prevence Olomouc a Ústav sociální péče Klíč.

Cíl projektu

Obecný cíl předkládaného projektu je ve shodě s globálním cílem OP RLZ a je jím tedy "vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniku, při respektování principu udržitelného rozvoje".

Dílčí cíle projektu

 • systémově zabezpečit pravidelný kontakt studentu s odborníky z praxe,
 • vytvořit modulový systém nepovinně volitelných předmětu, které budou reflektovat aktuální potřeby praxe v sociální sféře,
 • provést profesiografický průzkum, a tedy zjisti aktuální profesní činnosti pracovníku v sociální sféře,
 • vytvořit předpoklady pro to, aby byly používány nové formy komunikace při výuce sociální práce, při spolupráci s institucemi a odborníky z praxe (internet, videonahrávky, fotografie aj.),
 • upevňovat kompetence (zejména dovednosti) studentu díky hlubšímu rozbor klíčových témat, za přispění odborníku z praxe(případové studie, účast na akcích partnerských institucí aj.),
 • ustanovit tradici Jarní školy sociální práce jako příležitosti k upevňování a rozšiřování sítě kontaktů v oblasti sociální práce,
 • vytvořit most mezi akademickým světem a světem praxe díky aktivní spolupráci obou sfér,
 • vydat sborníky a jiné publikace shrnující všechny získané poznatky v průběhu projektu.

Klíčové aktivity realizace

 • Zahájení projektu
 • Inovace kurikula formou modulového uspořádání nepovinně volitelných předmětů
 • Intenzivní propojení teorie (univerzity) s praxí (s partnerskými institucemi)
 • Rozšiřování poznatku pres hranice regionu
 • Vytvoření a podpora virtuálního znalostního prostředí a šíření informací
 • Vytvoření a podpora nevirtuálního znalostního prostředí a šíření informací
 • Monitoringové a evaluační aktivity
 • Propagace projektu