Lektoři

Jméno nebo Příjmení:

Lektoři dle abecedy a zařazení v jednotlivých workshopech.

DiS. Balická Kateřina

Práce s klientem s problémovými prvky v chování
Pravidla šetrné sebeobrany I a II
Plánování sociální služby
Plánování sociální služby

Intenzivně se věnuje problematice zacházení s agresivním klientem a klientem s rizikovými prvky v chování. V roce 2005 absolvovala výcvikový kurz MPSV ČR v problematice užívání omezovacích prostředků pro uživatele sociálních služeb (prevence a zvládání situací, které by mohly vést k užití omezovacích  prostředků pro uživatele sociální služby) a je zařazena do seznamu průvodců dobrou praxí v návaznosti na koncepci MPSV ČR v práci s klientem s rizikem v chování. Osm let pracovala v ÚSP Sagapo v Bruntále. V současnosti pracuje v Asociaci pomáhající lidem s autismem v Praze.

Mgr. Bazínková Ivana

Standardy kvality sociálních služeb II
Vzdělávací program pro integraci osob s mentálním postižením formou speciálních výukových PC programů
Standardy kvality sociálních služeb
Mgr. Beaufortová Kateřina

Mgtr. Beaufortová je dipl. rehabilitační pracovnice, působila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na katedře sociální práce. Od roku 1996–dosud působí jako VTI trenér (SPIN), předsedkyně o. s. SPIN, ředitelka Národního centra pro VTI, koordinátorka projektů organizace (včetně projektů MATRA, PHARE, MPSV, MŠMT a dalších), lektor a supervizor VTI. Od roku 2002–dosud působí také jako externí lektor na Fakultě humanitních studií, obor „Řízení a supervize“.

PhDr. Bednaříková Iveta, Ph.D.

Absolventka Filozofické fakulty, obor „Výchova a vzdělávání dospělých“. Má pedagogické zkušenosti ze sekundárního a terciárního školství, se vzděláváním dospělých v oblasti kultury a z práce v oblasti pedagogicko – psychologického poradenství pro mládež a dospělé. Dlouhodobě se zabývá problematikou dalšího vzdělávání vysokoškolských učitelů a zdokonalováním jejich profesionálních dovedností. V roce 1998 obhájila disertační práci na FF UP v Olomouci na téma „Rozvíjení pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů”. V současné době se v pedagogické oblasti zaměřuje na andragogiku, sociální a pedagogickou komunikaci a odborně se věnuje distančnímu a celoživotnímu vzdělávání. Odbornou asistentkou  Katedry pedagogiky s celoškolskou působností je od září 2003. Aktivně se zapojuje do všech oblastí celoživotního vzdělávání jak v roli učitele, tak i lektora a tutora.

Mgr. Bendová Petra

Doktorandka na Katedře speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci. Její vědecko – výzkumné zaměření  je alternativní a augmentativní komunikace.

Mgr. Burešová Pavla

Úskalí pomáhajících profesí z pohledu poradce rané péče
Raná péče jako terénní sociální služba
Raná péče jako terénní sociální služba
Úskalí pomáhajících profesí z pohledu poradce rané péče

Registrovaná dětská sestra, 10-letá praxe na Hematoonkologickém oddělení  Dětské kliniky, čtyři roky praxe na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Má vystudován obor Pedagogika-správní činnost, je 10 roků jednatelka Sdružení dětí a rodičů na pomoc dětem s poruchou krvetvorby. V současné době je vedoucí Střediska rané péče Olomouc (partner) a má tedy zkušenost s vedením neziskových organizací, se zahraničními neziskovými organizacemi, zkušenost, s rodinou v náročné životní situaci, přednáškovou činností pro budoucí zdravotní sestry a bakalářky, organizováním ozdravných rekondičních pobytů u nás i zahraničí…).

PhDr. Bůžek Antonín, Ph.D.

A. Bůžek působí od roku 1992 jako odborný asistent na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá zejména oblastí sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Aktivně se věnuje problematice dětských práv, problematice agresivity a šikany aj. Má na starosti průběžné i souvislé praxe oboru Pedagogika – sociální práce. V minulosti krátce působil jako vychovatel v dětském domově. Má bohaté zkušenosti v oblasti  pedagogického působením a práce s dětmi zejména ve volnočasové sféře.

PhDr. Dvořáková Miroslava

Edukace dospělých
Edukace dospělých
Mgr. Fiala Břetislav

Informační gramostnost a PC pro začátečníky
Informační gramotnost a PC pro pokročilé
doc., PhDr. Grecmanová Helena, Ph.D.

Organizační klima a možnosti jeho evaluace
Organizační klima a možnosti jeho evaluace

Doc. Grecmanová je zástupce vedoucího Katedry pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci, kde se zabývá výukou obecné a srovnávací pedagogiky, aktivizačních metod ve výuce a alternativních školských systémů. V centru výzkumných aktivit je evaluace klimatu. Na toto téma zpracovala řadu příspěvků do odborných časopisů, vystupovala s ním na vědeckých konferencích. O klimatu pojednává rovněž v disertační a habilitační práci. V současnosti pracuje na organizačním klimatu a možnostech jeho výzkumu.