Workshopy

Moderní trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální sféry

Služby osobám se specifickými potřebami v dospělosti a stáři
11. 10. 2007; 13.00 - 17. 15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc; pracovna doktorandů (suterén PdF) - Mapa

Workshop se zabývá nejen možnostmi institucionální speciálně-pedagogické podpory (s přesahem do sociální sféry) osob se specifickými potřebami ve věku dospělosti a stáří, ale seznamuje také s poznatky směřující do oblasti specializovaných prostředků, metod a forem speciálně-pedagogické práce využitelných v rámci péče o tyto osoby. Součástí jsou rovněž praktické příklady a ukázky potřebných dovedností.


Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem
1. 11. 2007; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc; pracovna doktorandů (suterén PdF) - Mapa

Osoby se specifickými potřebami tvoří významnou skupinu uživatelů poradenských služeb. Účastníci workshopu získají přehled o jednotlivých poradenských institucích a seznámí se s jejich činností. Potřeby uživatelů poradenských služeb i jejich vliv na samotný poradenský proces budou diskutovány z pohledu speciální pedagogiky a možností intervence ze strany sociálního pracovníka.


Integrace osob se specifickými potřebami
29.11.2007; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc; pracovna doktorandů (suterén PdF) - Mapa

Cílem je podat v kontextu celosvětových trendů péče o osoby se specifickými potřebami náhled na možnosti a meze integrace těchto jedinců do společnosti a to z pohledu jednotlivých typů postižení, ale i z pohledu celé komunity osob s postižením. Záměrem je osvětlit soudobé vymezení integrace, faktory podmiňující úspěšnost integrativního po procesu, úlohu jednotlivých prvků, jež se na ní podílí. Výchozí platformou je nutný mezioborový náhled, neboť integrace není pouze záležitostí speciální pedagogiky, ale výrazně přesahuje do působnosti dalších oborů, zejména do sféry sociální práce.


Vybrané aspekty služeb rané péče rodinám dětí se specifickými potřebami
6. 12. 2007; 08.00 - 12. 15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc; pracovna doktorandů (suterén PdF) - Mapa

Zakotvení rané péče jako oboru a služby, která nabízí odborné poradenství, podporu a pomoc rodinám dětí raného věku se zdravotním postižením nebo ohrožením vlivem biologických faktorů nebo prostředí, je v našich podmínkách stále ve vývoji. I přesto, že služby rané péče u nás mají již jistou tradici, informovanost odborné i laické veřejnosti o tomto fenoménu, je mnohdy nedostačující. Účastníci workshopu se seznámí se specifiky činnosti interdisciplinárního poradenského týmu v rané péči a povedou diskusi s poradcem rané péče nad otázkami souvisejícími s pozicí zadavatele, poskytovale i uživatele služeb rané péče. To vše zejména v kontextu specializace služeb rané péče poskytovaných rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením na území Moravy. Zdůrazněno bude postavení a možnosti profese sociálního pracovníka v interdisciplinárním týmu.


Osoby se specifickými potřebami v systému sociálního zabezpečení
13. 12. 2007; 13.00 - 17.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc; pracovna doktorandů (suterén PdF) - Mapa

Cílem workshopu je přinést účastníkům (studentům) základní přehled o systému sociálního zabezpečení v České republice a vybraných institutech vážících se k osobám se zdravotním postižením, seniorů, osob odkázaných na péči, příslušníků minorit ad. pozornost bude věnována nejen základním lidskoprávním aspektům, ale zejména ustanovením právního řádu v oblasti důchodového pojištění, státní sociální podpory, sociálních služeb, sociálních dávek.


Ochrana životního prostředí v soukromém i pracovním životě
2.4.2008 - 13.00-17.15 
Budova PdF – sledujte aktuální informace - Mapa

Cílem workshopu je hledat odpovědi na otázku, zda a jak může každý z nás promítnout ochranu životního prostředí či udržitelný rozvoj do svého každodenního chování a jednání? A to jak v soukromí a domácnosti, tak ve svém profesním životě (školách, kancelářích). Budeme se věnovat tématům jako jsou úspory energie, vody, prevence vzniku odpadů a nakládání s nimi, praní, úklid a čištění, kancelářská technika, nakupování, ekoznačky apod.