Workshopy

Problematika finančních a jiných zdrojů nejen v sociální sféře

Fundraising pro sociální pracovníky
13.3.2008; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

Cílem workshopu je seznámit účastníky s fundraisingem jako se systematickou činností, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány EU. Účastníci budou znát uplatnění fundraisingu v neziskové organizaci (zdroje financování, způsoby a filozofie fundraisingu) a budou umět objasnit jeho vztah k managementu neziskové organizace (specifika personálního řízení, personální činnosti, hmotná zainteresovanost, odměňování).


Podporované zaměstnávání
20.3.2008; 13.00 - 17.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

Účastníci budou seznámeni se smyslem, filozofií a směřováním metody podporovaného zaměstnávání. Pozornost bude zaměřena zejména na kontraktování, plánování pracovní kariéry, vyhledávání nebo vytváření vhodného pracovního místa, podporu klientů, rozvoj pracovních kompetencí a návyků u klientů, legislativní ukotvení, spolupráci agentur podporovaného zaměstnávání s úřadem práce aj.


Projekty, projektová činnost
27.3.2008; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc, P6 - Mapa

V průběhu workshopu budou účastníci seznámeni s procesem tvorby projektů. Budou znát jednotlivé fáze postupu, strukturu (tj. co má dobrý projekt obsahovat) a budou si také vědomi, čeho je dobré se při zpracovávání žádosti o projekt vyvarovat. Budou umět vytvořit logický rámec projektu a získají představu o tom, jak je možné tyto poznatky aplikovat do různých oblastí. V závěru se dle časových možností pokusí o vytvoření svého vlastního projektu.


Edukace dospělých
10.4.2008; 13.00 - 17.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

Cílem workshopu je seznámit účastníky s klíčovými informacemi z oblasti edukace dospělých. Workshop bude zaměřen zejména na témata učící se/vzdělávající se dospělý, vzdělavatel/lektor dospělých a vhodné výukové formy a metody ve vzdělávání dospělých. Část semináře bude věnována aktuálním trendům ve vzdělávání dospělých tj. distanční formě vzdělávání a e-learningu.Výuka bude založena na aktivizačních výukových metodách a skupinové práci.


Lidské zdroje a trvale udržitelný rozvoj
24.4.2008; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

Budoucí sociální pracovníci jsou klíčovou osobou, která může působit na utváření názorů, postojů, hierarchie životních hodnot a na pochopení životního stylu u klientů, se kterými pracují. Cílem workshopu je, aby si toho byli vědomi a systematicky směřovali k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích, k rozvoji lidských zdrojů v co nejvyšší možné míře s ohledem na individualitu jednotlivých osob. V rámci workshopu budou zdůrazněny následující principy: princip úcty k lidskému životu, k přírodě, k civilizačním a kulturním hodnotám, princip generační odpovědnosti, sociální solidarity a soudržnosti, princip rovných příležitostí jednotlivců a skupin aj.