Workshopy

Sociální práce v praxi

Plánování sociální služby
22.2.2008; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa


Sociální práce se seniory
28.3.2008; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc 

Cílem je osvojit si přístupy, metody a techniky práce se seniory. Účastníci budou seznámeni se specifikem sociální práce v zařízeních pro seniory, jejíž součástí mohou být i sociálně-aktivizační a terapeutické programy. Diskutovány budou přínosy a možná úskalí jednotlivých technik a přístupů. Zdůrazněn bude princip respektování důstojnosti každého jedince.


Transformace sociálních služeb a jeho úskalí v kontextu dnešního společenského klimatu
11.4.2008; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa


Úskalí pomáhajících profesí z pohledu poradce rané péče
18.4.2008; 8.00-12.15 
Dolní náměstí 38, Olomouc - Mapa

Potřeba pomoci a pocit závislosti na druhých. Výchova dítěte a její vliv na přístup k řešení problémů a očekávání pomoci od druhých v dospělosti, dosahování pocitu hlubokého uspokojení ve vzájemných mezilidských vztazích. Kasuistiky rodin s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením. Osobní zkušenost klientské rodiny. Důležitost spolupráce rodiny s ranou péčí, včasná nabídka pomoci rodině. Navázání vztahů v komunitě. Maximální využití vnitřních sil rodiny, pocit jistoty, sebeúcta a zvládání situací ovlivňující povahu interakce mezi rodiči a dítětem.


Komunikace a klient - práce se zakázkou
23.5.2008; 08.00 - 12.15 
FOD, Sokolská 50 - Mapa

Účastníci budou v úvodu workshopu seznámeni se základy komunikace klient - pracovník. Jedná se zejména o první kontakt s klientem, techniku pozorování, druhy a fáze rozhovoru, typy otázek, verbální a neverbální projevy. V hlavní části (cca 4 hodiny) si účastníci upevní teoretické základy praktickým nácvikem v rozhovorech a hrách, následně se z připravených audiovizuálních nahrávek rozhovorů seznámí s možnostmi využití komunikačních a lingvistických přístupů a technik, které se dají uplatnit k identifikaci a interpretaci klientovy zakázky a následné práce s ní. To bude opět vyzkoušeno v praktických cvičeních - cvičné rozhovory studentů budou nahrávány a analyzovány v rámci workshopu.