Jarní škola

Seznam proběhlých modulů Jarní školy sociální práce.

Dne 2. dubna 2007 proběhla v prostorách PdF UP v Olomouci konference s názvem „Akční pole sociální práce aneb sociálně pedagogické otázky současnosti“, které se zúčastnilo téměř 100 osob převážně z řad odborníků, ale i studentů. Konferenci pořádal tým projektu „Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru“ (č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265, č.j. 4284/2006-303) z Katedry pedagogiky s celoškolskou působností. Projekt a tedy i konference, která byla jeho součástí, jsou financovány z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Tematicky byla zaměřena na oblast pomoci jedincům a skupinám ohroženým sociální exkluzí a oblastí zájmu byly také sociálně orientované výzkumy a projekty. Její účastníci si vzájemně vyměňovali své zkušenosti a navazovali nové kontakty. Z pohledu studentů byla konference patrně nejvíce obohacující, protože se zde mohli setkat jak s lidmi z řad vědeckých pracovníků, tak s lidmi z praxe a načerpat podněty pro své studium a získat kontakty pro své budoucí profesní uplatnění. Součástí konference byla také panelová diskuze s partnery projektu. Z konference byl vydán sborník.

V průběhu Jarní školy sociální práce bylo jejím účastníkům nabídnuto  celkem 18 workshopů organizovaných do modulů.

Všechny workshopy využívaly nejrůznější interaktivní metody. Část Jarní školy sociální práce měla charakter konference prohlubující teoretické poznatky přítomných, část byla zaměřena na práci v malých skupinkách ve workshopech, kdy byly rozvíjeny zejména dovednosti přítomných, např. v cizím jazyce, v technikách sebeobrany, práce v týmu, počítačové gramotnosti aj.  Lektoři využili metody výkladu (opírají se o dříve osvojené poznatky), rozhovoru, instruktáže (prezentovali daný objekt a způsob činnosti s ním), demonstračního výkladu a řešení problémových úloh. Prolínáním těchto metod výuky se docílí zvýšení zájmu ze strany posluchačů a lepší zapamatování a upevnění získaných poznatků. Byly použity rozmanité prostředky (slovní, názorné, praktické), jako např. instruktážní filmy, předměty a nástroje, které se k daným úkonům využívají. Tímto způsobem se doufáme zvýšila pozornost a množství zapamatovaných informací.

Účastníci obdrží certifikát vždy po absolvování workshopů, nebylo potřeba absolvovat celý modul. Pouze v některých případech obdrží absolventi certifikát až po ukončení cyklu workshopů, které na sebe navazují.

Celkem / Proběhlých jarních škol