Praxe


Průběžná odborná praxe ve Středisku sociální prevence, příspěvkové organizaci Olomouc

14. duben 2008

SSP navštívili studenti 1. ročníku oboru PD-SP


Průběžná odborná praxe v Dětském domově a Školní jídelně v Olomouci

07. duben 2008

DD a ŠJ v Olomouci navštívili studenti 1. ročníku oboru PD-SP.

Průběžná odborná praxe ve Středisku sociální prevence, příspěvkové organizaci Olomouc

05. listopad 2007

Dne 5.11.2007 navštívili studenti 3. ročníku oboru PD-SP Středisko sociální prevence v Olomouci. Studenti (obě skupiny) byli ředitelkou zařízení Mgr. Čížíkovou a Mgr. Smejkalovou seznámeni se zařízením, s právním rámcem o který se jeho činnost opírá, s typy pobytů pro ohrožené děti, s dalšími činnostmi, které zařízení vykonává. Mgr. D. Ševčík seznámil studenty s činností nově vzniklého intervenčního centra (pomoc obětem domácího násilí). Studenti obdrželi nakopírované materiály týkající se činnosti zařízení a práce s klienty a také případové studie. Následovala prohlídka celého zařízení s výkladem Mgr. Smejkalové.


Průběžná odborná praxe v Dětském domově a Školní jídelně v Olomouci

15. říjen 2007

Dne 15.10.2007 navštívila skupina studentů 2. ročníku oboru Pedagogika - sociální práce Dětský domov a Školní jídelnu v Olomouci. Studenti byli ředitelem zařízení Mgr. Křepským seznámeni se zařízením, s jeho historií a současným stavem. Dále získali studenti informace o personálním zajištění práce v DD, o práci sociální pracovnice. Mgr. Křepský studenty seznámil také se systémem přijímání dětí do zařízení a vnitřním řádem zařízení. Studentům byl dán prostor pro dotazy, který hojně využili. K nahlédnutí měli kroniky DD, materiály týkající se DD a odbornou literaturu. Studenti byli dále seznámeni s případovými studiemi – polovina obdržela jednu a druhá polovina druhou případovou studii k řešení. Dále studenti obdrželi materiály týkající se činnosti DD – zejména činnosti sociální pracovnice. Následovala prohlídka celého zařízení s výkladem Mgr. Křepského.


Průběžná odborná praxe v Domě pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice

08. říjen 2007

Dne 8. 10. 2007 navštívili studenti oboru Pedagogika - sociální práce (3. ročník) Dům pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice. Studenti byli sociální a geriatrickou pracovnicí p. Šiškovou seznámeni se zařízením a nabídkou jeho služeb. Získali informace o personálním zajištění práce v DPS, o práci sociální a geriatrické pracovnice, o metodách práce s klienty. P. Šišková se zmínila také o důležitosti standardů kvality sociálních služeb a o potřebnosti kvalitního sociálního šetření před přijetím klienta do zařízení. Zmíněn byl také zákon o sociálních službách. Dále byli studenti seznámeni se systémem přijímání klientů do zařízení a domácím řádem zařízení. Studentům byl dán prostor pro dotazy, kterého využili. Na závěr byla studentům zdůrazněna možnost konání souvislé praxe v tomto zařízení. Studenti byli dále seznámeni s případovými studiemi – polovina obdržela jednu a druhá polovina druhou případovou studii k řešení. Následovala prohlídka celého zařízení s výkladem p. Šiškové.


DATABÁZE ZAŘÍZENÍ

30. srpen 2007

Pro usnadnění volby zařízení, ve kterém budete konat souvislou odbornou praxi jsme pro vás připravili databází zařízení v Olomouckém regionu. Databázi je možno na základě vašich zkušeností rozšiřovat. Předem děkujeme za spolupráci.