Workshopy

Právo

Sociálně-právní ochrana (zkušenosti Střediska sociální prevence Olomouc)
4. 10. 2007; 08.00 - 12.15 
Na Vozovce 26, Olomouc - Mapa

Účastníkům budou vysvětleny pojmy sociálně-právní ochrany dětí, zájem a blaho dítěte v kontextu práv a povinností rodičů či osob odpovědných za výchovu dítěte a dále budou účastníci seznámeni s úkoly Střediska sociální prevence Olomouc na poli sociálně-právní ochrany. Nedílnou součástí workshopu bude také problematika terapeutické práce s dítětem a jeho rodinou - nácvik rodičovských dovedností, prostřednictvím korekce videozáznamu z kamery reálných výchovných situací a případových studií z terénu - návrhy možných řešení.

Rodinné právo v škole a v sociální oblasti
19.10. 2007; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc, pracovna doktorandů (suterén PdF) - Mapa

Účastníci workshopu budou seznámeni se základy a zásadami rodinného práva, zejména pak s těmi, které se promítají ve škole a školských zařízeních a obecně v sociální oblasti. Budou vedeni k tomu, aby byli schopni aplikovat tyto znalosti do své každodenní praxe a dokáží řešit základní a typické modelové kauzy, se kterými se mohou při své činnosti ve škole, nebo při práci v sociální oblasti setkat. Formou brainstormingu a při diskusi účastníci řeší modelové případy, případně si i předávají zkušenosti.


Vybrané aspekty problematiky obětí trestné činnosti
15. 11. 2007; 08.00 - 12.15 
Na Vozovce 26, Olomouc - Mapa

Účastníci budou schopni objasnit pojem oběť trestného činu a vymezit jejich typologii (viktimita, viktimizace), včetně specifických oblastí trestné činnosti - oblasti domácího násilí, možnosti řešení tohoto specifického problému. Uvědomí si dopad trestného činu na oběť a možnosti rozvoje posttraumatické stresové poruchy. Praktickými příklady získají účastníci povědomí o zásadách jednání s obětí trestného činu a možnostech pomoci. Důraz bude kladen také na problematiku jak se nestát obětí trestného činu (bezpečné chování dětí, hledání možností minimalizace škod způsobovaných sekundární viktimizací obětem trestných činů).

Správní právo ve školství a v sociální sféře
23. 11. 2007; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

Účastníci workshopu budou seznámeni se základy a principy správního práva, které mají svoje nezastupitelné místo při činnosti ve školství a sociální sféře. Dojde k podrobnému seznámení s novou úpravou správního řádu jako základní procesní normou, se kterou se při své činnosti setkají a jejíž zvládnutí je nezbytnou základní dovedností středního a vyššího managementu ve školství a obecně i v sociální sféře.


Tvorba, aplikace a interpretace právních norem
30.11. 2007; 08.00 - 12.15 
Žižkovo nám. 5, Olomouc - Mapa

Cílem je seznámit účastníky s možnostmi a způsoby tvorby interních předpisů a právních norem upravujících činnost instituce, nebo jednotlivé zaměstnance působící v oblasti sociální práce a v oblasti školské legislativy. Obsahem přednášky a následné diskuse ozřejmit způsoby a formy aplikace a interpretace obecně i individuálně závazných právních předpisů, se kterými se mohou při sociální práci setkat. Bude zdůrazněn význam a potřebnost zachování základních práv občanů při sociální práci.