Praxe

Zajímavá nabídka

11. červen 2007

Středisko sociální prevence Olomouc nabízí studentům PdF možnost vykonání praxe v rámci účasti na výchovně rekreačních táborech. Nabídka je limitována vždy na jednoho studenta na akci. (SSP hradí dopravu, ubytování i stravování.) Praxe by probíhala ve dnech 17.7.2007 - 26.7.2007 (tábor pro mladší děti od 6 do 12 let) a od 10.8.2007 - 19.8.2007 pro děti od 12 let výše. V případě zájmu kontaktujte e-mailem PhDr. V. Loukotovou, Ph.D. (vladimiral@seznam.cz), která Vám zprostředkuje kontakt se SSP.


Středisko rané péče hledá dobrovolníky

20. duben 2007

Dne 16.května v 15,00 hodin se uskuteční ve Středisku rané péče seminář pro rodiče na téma: OROFACIÁLNÍ STIMULACE. Středisko hledá dvě studentky, které by pomohly při organizaci semináře. kontakt: Mgr. Pavla Burešová (vedoucí pobočky) buresovp@seznam.cz


Průběžná odborná praxe v ÚSP Klíč

16. duben 2007

Studenti byli Mgr. I. Bazínkovou seznámeni s historií zařízení, dále získali informace o současném stavu tj. – struktuře zařízení, smyslu, cílech práce, personální struktuře, struktuře klientů, metodice práce s klienty o základním právním ukotvení problematika atd. Studentům byl ponechán prostor pro dotazy, kterého rádi využili. Studenti obdrželi případové studie – každá polovina jednu případovou studii. Následovala prohlídka zařízení Domov (celoroční typ pobytu). Poté se studenti přesunuli na cca 600 m vzdálené oddělení denního pobytu, kde byli při prohlídce seznámeni s prací v jednotlivých rehabilitačních dílnách (dřevařská, keramická, práce s textiliemi, počítačová místnost, košíkářská dílna atd.) Z akce byl pořizován přehledový videozáznam.


Průběžná odborná praxe ve Fondu ohrožených dětí (pobočka Olomouc)

15. duben 2007

Studenti nejprve prošli prostory, kde sídlí FOD společně s azylovým domem pro matky s dětmi. Měli možnost během komentované prohlídky klást dotazy. Studenti byli následně Bc. Robinem Brzobohatým seznámeni se zařízením, s jeho historií, a současnou situací. Dále získali informace o personálním zajištění práce ve FOD, o celkovém spektru činností, které FOD poskytuje. Studentům byl ponechán prostor pro dotazy. Studenti byli dále seznámeni s případovými studiemi – celkem byly mezi studenty rozděleny čtyři případové studie. Z akce byl pořizován přehledový videozáznam


Průběžná odborná praxe ve Středisku rané péče Olomouc

06. listopad 2006

Dne 6. 11. 2006 navštívili studenti 3. ročníku oboru PD-SP Středisko rané péče Olomouc. Praxe se zúčastnilo celkem 34 studentů. Studenti byli seznámeni z činností zařízení a problematikou, kterou se zabývají. Prohlédli si skromné prostory v nichž se nachází také místnost pro zrakovou stimulaci klientů.


Průběžná odborná praxe ve Středisku sociální prevence, příspěvkové organizaci Olomouc

30. říjen 2006

Dne 30. října 2006 navštívili studenti 3. ročníku oboru Pedagogika - sociální práce Středisko sociální prevence v Olomouci. Byli seznámeni s chodem zařízení s právními normami o které se jeho činnost opírá.


Průběžná odborná praxe v Dětském domově a Školní jídelně v Olomouci

10. říjen 2006

Dne 9. 10. 2006 navštívilo celkem 41 studentů 2. ročníku oboru Pedagogika - Sociální práce Dětský domov a Školní jídelnu v Olomouci. Studenti byli seznámeni s chodem domova a problematikou, která s činností domova souvisí. Studenti si také odnesli materiály, které mohou sloužit pro další samostudium. Zároveň byly studentům předány případové studie.


Průběžná odborná praxe v Domě pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice

04. říjen 2006

Dne 2. 10. 2006 proběhla u studentů 3. ročníku oboru Pedagogika - sociální práce průběžná odborná praxe a to konkrétně v ústavu sociální péče - Domě pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice. Praxe se zúčastnilo celkem 32 studentů, kterým byly mimo jiné předány také případové studie pro řešení.