Lektoři

Jméno nebo Příjmení:

Lektoři dle abecedy a zařazení v jednotlivých workshopech.

Mgr. Křivánek Roman

Působil mimo jiné jako projektový manažer pro čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu na PC Praha, pracoviště Jihlava, jako vedoucí  projektového týmu. V současné době je vedoucí Pedagogického centra Vysočina při ISŠS, Jihlava. Působí jako Externí spolupracovník RRA Vysočina pro projekty – lidské zdroje. Je vedoucím projektů Eurodny aneb EU očima učitelů, rodičů a dětí /grant – ÚV ČR/; UPROU /Učitelé pro učitele/, GS MŠMT, /OP RLZ 3.1/ aj.

prof., PaedDr. Ludíková Libuše, CSc.

Integrace osob se specifickými potřebami
Integrace osob se specifickými potřebami

V současné době děkanka PdF UP v Olomouci, dříve vedoucí Katedry speciální pedagogiky, prorektorka pro záležitosti studentů. Vědecko-výzkumné zaměření: tyflopedie, předškolní výchova zrakově postižených, tyflodidaktika, propagátorka a spoluautorka koncepce výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí v české republice.

PaedDr. Matuška Petr, Ph.D.

Statutární zástupce (ředitel) instituce Klíč – ústav sociální péče Olomouc, partner projektu.

Mgr. Müller Oldřich, Ph.D.

Služby osobám se specifickými potřebami v dospělosti a stáři
Služby osobám se specifickými potřebami v dospělosti a stáří

Tajemník na Katedře speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci. Ve svém vědecko – výzkumné zaměření upřednostňuje zejména Psychopedii - alternativní přístupy
k osobám s mentální retardací, edukace a terapie osob s těžším stupněm mentálního postižení či osob s jinou duševní poruchou. Terapeuticko-formativní přístupy realizované v praxi speciálního pedagoga. Dramaterapie, dramika - drama jako výchovný, vyučovací a terapeutický prostředek v oblasti péče o osoby nacházející se mimo aktuálně přijímanou normu.

Mgr. Mikulcová Silvie

Neziskové organizace a vztahy s veřejností, médií.
Neziskové organizace a vztahy s veřejností, médii

Vystudovala bakalářský studijní program v oboru žurnalistika na Univerzitě Palackého a  magisterský studijní obor marketingové a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2001 až 2003 pracovala na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje na oddělení informací a styku s veřejností kanceláře hejtmana, kde byla především na komunikaci úřadu v podobě vlastní edice, formování image a prezentaci úřadu. Od roku 2003 působí jako redaktorka a později i editorka zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu Ostrava.  Spolupracuje také s občanským sdružením Novináři dětem, které mimo jiné vydává internetový magazín Solokapr.cz. V rámci této aktivity řeší problematiku marketingu a managementu neziskové organizace.

doc., PaedDr. Musilová Marcela, Ph.D.

Je členkou Katedry pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci, kde působí od roku 1992. V letech 1998 – 2003 byla proděkankou pro pedagogické praxe a celoživotní vzdělávání. Dříve působila jako učitelka a později zástupkyně ředitele na ZŠ v Holčovicích a poté jaké vychovatelka (vedoucí vychovatelka) Domova mládeže SOU v Olomouci. Ve své práci se zaměřuje na oblast školní didaktiky, pedagogickou diagnostiku a také na oblast pedagogické a sociální komunikace.

PhDr. Nasswettr Martin

Sociálně-právní ochrana (zkušenosti Střediska sociální prevence Olomouc)
Cesta k přijetí dítěte v náhradní rodinné výchově
Vybrané aspekty problematiky obětí trestné činnosti
Mgr. Neumeister Pavel, Ph.D.

Lidské zdroje a trvale udržitelný rozvoj
Lidské zdroje a trvale udržitelný rozvoj

Po vystudování oboru Sociologie- Historie na FF UP, nastoupil na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci jako asistent (od roku 2002) a v současné době je odborným garantem oboru Pedagogika-sociální práce.

Ing. Němeček

Projekty v praxi
Projekty, projektová činnost
Ing. Opletalová Alena

Fundraising pro sociální pracovníky
Fundraising pro sociální pracovníky

Pracuje již čtvrtým rokem na Středisku celoživotního vzdělávání UP, kde se zabývá projektováním placených forem vzdělávání, vypracováváním kalkulací, zajišťováním marketingových činností. Jako lektor se specializuje na financování nonprofitních organizací.