Jarní školy

Zkušenosti z praxe

Neziskové organizace a vztahy s veřejností, médií.
3. 4. 2007; 08:00-12:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P6 - Mapa

Neziskové organizace a vztahy s veřejností, médii. Základy marketingu neziskových organizací. Public relations, media relations. Vztahy mezi neziskovými organizacemi a veřejností jako potenciálním klientem i donorem. Budování image. Práce s novináři, psaní tiskových zpráv, organizovaní tiskových konferencí. Na konci kurzu studenti vytvoří vlastní tiskové zprávy.


Práce s dítětem po umístění v dětském domově.
3.4.2007; 08:00-12:15 
U sportovní haly 1; popis trasy v sekci partneři - Mapa

Téma má frekventanty seznámit s pohledy, se kterými se potýkají domovy i klienti dětského domova, možnosti pomoci těmto dětem, spolupráce s jinými subjekty.


Příprava dítěte na vstup do samostatného života po ukončení pobytu v dětském domově
3.4.2007; 13:00 – 17:15 
U sportovní haly 1; popis trasy v sekci partneři - Mapa

Téma má frekventanty seznámit s pohledy, se kterými se potýkají domovy i klienti dětských domovů, možnosti pomoci těmto dětem, spolupráce s jinými subjekty.


Sociální práce se seniory
3.4.2007; 13:00 – 17:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P6 - Mapa

Cílem je osvojit si přístupy, metody a techniky práce se seniory. Účastníci budou seznámeni se specifikem sociální práce v zařízeních pro seniory, jejíž součástí mohou být i sociálně-aktivizační a terapeutické programy. Diskutovány budou přínosy a možná úskalí jednotlivých technik a přístupů. Zdůrazněn bude princip respektování důstojnosti každého jedince.


Sociální práce v dětském domově
4.4.2007; 08:00-12:15 
U sportovní haly 1; viz sekce partneři - Mapa

V tomto tématu se účastníci seznámí s náplní práce sociální pracovnice v dětském domově – správní rozhodnutí, vedení dokumentace, evidence příspěvků, práce s rodiči, spolupráce s vychovateli apod.


Projekty v praxi
4.4.2007; 08:00-12:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P28 - Mapa

V tomto workshopu si účastníci obohatí své poznatky o projektové práce na bázi konkrétních příkladů. Důležité je poskytnout jim přehledu o tom, kde mohou nalézt potřebné informace k výzvám na předkládání projektů a k jejich vlastnímu sestavování (včetně možností čerpání podpory ze strukturálních fondů EU). Účastníci budou seznámeni i s možnostmi navštěvovat kurzy v nejrůznějších zemích EU v rámci programů jako např. Arion apod. Pod vedením lektora si sami vytvoří různé projekty.


Ochrana životního prostředí v soukromém i pracovním životě
4.4.2007; 13:00 – 17:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P6 - Mapa

Cílem workshopu je hledat odpovědi na otázku, zda a jak může každý z nás promítnout ochranu životního prostředí či udržitelný rozvoj do svého každodenního chování a jednání? A to jak v soukromí a domácnosti, tak ve svém profesním životě (školách, kancelářích). Budeme se věnovat tématům jako jsou úspory energie, vody, prevence vzniku odpadů a nakládání s nimi, praní, úklid a čištění, kancelářská technika, nakupování, ekoznačky apod.