Jarní školy

Moderní trendy ve speciální pedagogikce s přesahem do sociální sféry

Vybrané aspekty služeb rané péče rodinám dětí se specifickými potřebami
3.4.2007; 08:00-12:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P25 - Mapa

Zakotvení rané péče jako oboru a služby, která nabízí odborné poradenství, podporu a pomoc rodinám dětí raného věku se zdravotním postižením nebo ohrožením vlivem biologických faktorů nebo prostředí, je v našich podmínkách stále ve vývoji. I přesto, že služby rané péče u nás mají již jistou tradici, informovanost odborné i laické veřejnosti o tomto fenoménu, je mnohdy nedostačující. Účastníci workshopu se seznámí se specifiky činnosti interdisciplinárního poradenského týmu v rané péči a povedou diskusi s poradcem rané péče nad otázkami souvisejícími s pozicí zadavatele, poskytovale i uživatele služeb rané péče. To vše zejména v kontextu specializace služeb rané péče poskytovaných rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením na území Moravy. Zdůrazněno bude postavení a možnosti profese sociálního pracovníka v interdisciplinárním týmu.


Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem
3.4.2007; 13:00 – 17:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P25 - Mapa

Osoby se specifickými potřebami tvoří významnou skupinu uživatelů poradenských služeb. Účastníci workshopu získají přehled o jednotlivých poradenských institucích a seznámí se s jejich činností. Potřeby uživatelů poradenských služeb i jejich vliv na samotný poradenský proces budou diskutovány z pohledu speciální pedagogiky a možností intervence ze strany sociálního pracovníka.


Osoby se specifickými potřebami v systému sociálního zabezpečení
4.4.2007; 08:00-12:15 
Olomouc, budova PdF UP, místnost P25 - Mapa

Cílem workshopu je přinést účastníkům (studentům) základní přehled o systému sociálního zabezpečení v České republice a vybraných institutech vážících se k osobám se zdravotním postižením, seniorů, osob odkázaných na péči, příslušníků minorit ad. pozornost bude věnována nejen základním lidskoprávním aspektům, ale zejména ustanovením právního řádu v oblasti důchodového pojištění, státní sociální podpory, sociálních služeb, sociálních dávek.