Partneři - Dětský domov a Školní jídelna

Dětský domov a Školní jídelna


Základní charakteristika zařízení

Dětský domov a Školní jídelna Olomouc, příspěvková organizace, je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy Olomouckého kraje. Základním posláním zařízení je vykonávat soudem uloženou ústavní výchovu u dětí a mládeže, a to podle Zákona č. 109/2002 Sb. a Vyhlášky č. 334/2003 Sb. v platných zněních. Děti jsou do zařízení přijímány prostřednictvím diagnostických ústavů, a to DDÚ a SVP v Olomouci na Sv. Kopečku - chlapci a dívky, kteří nedokončili doposud povinnou školní docházku, DÚM Ostrava - Kunčičky - chlapci po skončení povinné školní docházky a DÚM Brno - dívky po skončení povinné školní docházky.

Klienti a typy poskytované péče

Dětský domov má kapacitu 48 míst. Zařízení nabízí pobyt v tzv. rodinných skupinách (v současné době máme 6 skupin). V zařízení jsou děti všech věkových kategorií, děti předškolního věku, děti mladšího školního věku, děti staršího školního věku a děti připravující se na povolání po ukončení povinné školní docházky.

Hlavní důraz v rámci dětského domova je kladen na výchovně-vzdělávací program, který je soustředěn do tří klíčových oblastí:

  • příprava na vyučování,
  • rozvoj samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného vstupu do samostatného života,
  • účelné využívání volného času.

V souladu s uvedenými oblastmi výchovně-vzdělávacího programu korespondují také jednotlivé postupy výchovných pracovníků. V rámci dětského domova jsou zpracovávány Programy rozvoje osobnosti jednotlivých dětí, dále pak Plány práce na školní rok. Pedagogická činnost pracovníků sleduje Minimální preventivní program negativních jevů v chování dětí.

Dětský domov usiluje o maximální možnou spolupráci s biologickými rodiči dětí, umožňuje jejich návštěvy dítěte. V případě právně volných dětí navrhuje Magistrátu města, případně Krajskému úřadu v Olomouci jejich umístění do náhradní rodinné péče.

V oblasti mimoškolních a volnočasových aktivit dětský domov maximálně podporuje děti při výběru zájmových útvarů ve školách i mimo ně. Děti mají v rámci dětského domova i mimo něj možnost navštěvovat jazykové, sportovní, umělecké (výtvarné, hudební, taneční a dramatické kroužky).

Dětský domov klade velký důraz na výchovu dětí směřující k jejich soběstačnosti, sebeobsluze, pomoci druhým, péči o své okolí. V rámci směřování k uvedeným kompetencí realizuje DD pro děti starší 16 let samostatné bydlení v podobě bytové jednotky, uvedl také do provozu 3 malometrážní bytové jednotky, které slouží jako chráněné bydlení pro děti, které opouštějí ústavní výchovu.