Partneři - Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice


Základní charakteristika zařízení

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice (dále jen domov) vznikl rozhodnutím zastupitelstva města Velká Bystřice ze dne 23. září 1999. Vznikl tak městský domov pro seniory, který se do současné podoby transformoval z původního domu s pečovatelskou službou a který tak pomáhá řešit tíživou situaci okresu Olomouc, kde poptávka žadatelů o umístění do ÚSP výrazně převyšuje nabídku. Jako městské zařízení je domov přednostně určen občanům města Velká Bystřice a mikroregionu Bystřička.

Objekt domova je budován a rekonstruován postupně, po jednotlivých etapách jednak proto, aby stavební práce nebyly přílišnou zátěží pro stávající obyvatele a jednak z důvodu omezených finančních možností malého městečka.

První etapou, realizovanou již v letech 1998/99 byla půdní vestavba stravovacího provozu (kuchyně s jídelnou), 2 malých kanceláří a sociálního zázemí pro personál. Druhá etapa přinesla domovu přístavbu ordinace lékařů-specialistů, centrální koupelny, rehabilitace a zvláštěpak lůžkového výtahu, který je klíčovým vybavenostním prvkem zajišťujícím bezbariérovost jedné ze dvou rezidenčních budov. Třetí etapou byla rekonstrukce nebytových prostor původní ordinace, které byly nevyužity. Domov tak získal další tři dostatečně prostorné byty, které byly nabídnuty především manželským dvojicím. Čtvrtou a zatím poslední etapou byla výstavba dvorního traktu mezi stávajícími dvěma rezidenčními budovami, který je propojil spojovacím koridorem do jednoho bezbariérového celku. Dvorní trakt navíc přinesl důstojné zázemí pro duchovní, společenský a kulturní život obyvatel v podobě nové společenské místnosti a kaple a v neposlední řadě také profesionální prádelnu a kotelnu. 

Kapacita domova je v současné době 31 obyvatel, pro které pracuje 15,2 zaměstanců v přepočtených úvazcích.

Cílovou skupinou uživatelů služeb domova jsou senioři (lidé starší 60 roků) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech- v sebeobsluze a pohybu, v zajištění hygieny, praní prádla, úklidu bytu, oblékání a přípravě a podání stravy.  Tedy lidé, kteří současně potřebují stálou nelékařskou zdrav.péči a zprostředkování lékařské zdrav. péče.

Obyvatelům v terminálních stavech je pak poskytována standardní paliativní péče tak, aby mohli důstojně zemřít v podmínkách, na které jsou dlouhodobě zvyklí.

Základem týmu zdravotnických  pracovníků, vedeného vrchní sestrou, je 5 zdravotních sester, 1 ošetřovatelka a 2 pracovníci sociální péče.

Domov nemá vlastního ústavního lékaře, pravidelný kontrolní a diagnostický režim zajišťuje místní praktický lékař, který  pružně reaguje na fluktuaci specifických potřeb a zdravotní kondice klientů. 

Věkový průměr obyvatel je 82 let. Proto většina zdravotních komplikací a handicapů má již chronický, dlouhodobý charakter. Nejčastější diagnózy je možno shrnout do  kategorií  chorob kardiovaskulární, ch. trávicího ústrojí, poruchy metabolismu, ch. neurologické a zvláštěpak onemocnění pohybového ústrojí. Příznačným rysem vývoje zdravotního stavu  obyvatel domova jsou náhlé, nečekané zvraty. Charakteristické je to zejména u poruch pohybového ústrojí. Mobilita klesá mnohdy velmi rychle, často ve spojení, respektive  jako důsledek jiného onemocnění, které člověka upoutá na lůžko, byť jen krátkodobě.

Vedle ošetřovatelské má své místo i rehabilitační péče (kondiční a dechová cvičení, nácvik sebeobsluhy, chůze s doprovodem, s chodítkem, společné cvičení v RHB-místnosti, individuální zdravotní cvičení, prevence spasmů, atd.).

Kromě odborné zdravotní péče se domov zaměřuje na budování atmosféry pozitivních mezilidských vztahů, vřelého ”rodinného” prostředí a aktivního přístupu k prožívání stáří formou přiměřených aktivit, což jsou také základní pilíře prevence a pomoci při zátěžových psychických stavech.  Obyvatelé se často scházejí při hudebních produkcích, přednáškách, filmových projekcích, veselicích, zájezdech a výletech, ale také při mši sv. nebo modlitebním společenství.

Nezbytným doplňkem zdravotní péče jsou sociální asistence a sociální aktivizační programy, zajišťované úsekem sociální a geriatrické práce. Zahrnují aktivity od mentálního a motorického tréninku až po duchovní, kulturní a společenský život obyvatel.

A právě rozvoj sociální práce je nyní hlavním tématem v oblasti zvyšování kvality našeho domova. V souvislosti s legislativními změnami se management a personál domova věnuje zavádění standardů kvality sociální péče, které mají dosavadní asi osmiletý proces rozvoje kvality znovu posunout dál.  Klíčovými pojmy tohoto nového procesu jsou „individuální plán uživatele služeb“ a  „osobní cíl uživatele“.

Dům pokojného stáří sv. Anny spolupracuje se studenty VOŠ sociální Caritas a Pedagogickou fakultou UP Olomouc, pro kterou je oficiálním partnerem projektu „Akční pole sociální práce“ podporovaného Evropským sociálním fondem.