Partneři - Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí


Základní charakteristika práce pobočky FOD Olomouc

Pobočka FOD existuje v Olomouci od roku 1998. Po kratší pauze začala opět plně fungovat v květnu 2005.

K hlavním úkolům pobočky FOD V Olomouci patří intenzivní a soustavná práce s rodinami  s dětmi v jejich přirozeném prostředí, poradenská činnost a snaha o sanaci rodin s dětmi v krizové situaci, sociálně právní poradenství a asistence při problémových předrozvodových a porozvodových kontaktech rodičů s dětmi. Vyhledáváme především děti týrané, zneužívané, zanedbávané a opuštěné a poskytujeme jim neodkladnou pomoc

Zásadně postupujeme v zájmu klienta, konzultujeme s ním další postupy, řešení situace a jednáme pouze s jeho souhlasem.

Ke každému klientovi přistupujeme zcela individuálně, kdy s ním vedeme rozhovor o jeho situaci, na jehož základě se klient postupně lépe orientuje v celé situaci, vlastních možnostech řešení a zvládání.

Klienti k nám přicházejí z vlastní iniciativy, na doporučení, či je sami vyhledáváme. Ve  většině případů změna situace koresponduje s očekáváním klienta.

Působíme na území celého olomouckého kraje.

Vždy postupujeme dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, zákona o rodině a zákona o ochraně osobních údajů.

Vlivem naší intervence se mění, z velké části pozitivně, vývoj aktuální krizové situace klienta.

U dlouhodobých případů, vlivem našeho doprovázení, jsou klienti schopni udržet společensky a institucionálně nastavené normy.

Ve spolupráci s AD zajišťujeme přechodné ubytování matkám s dětmi, které se ocitnou v aktuální krizi. 

Obecná charakteristika práce AD FOD

Objekt domu Fondu ohrožených dětí je majetkem města Olomouce. Tento objekt dostal FOD do pronájmu v roce 1998 a fungovat začal v roce 2001. Jeho posláním je poskytování sociálních služeb a dočasného ubytování matkám s nezletilými dětmi, těhotným ženám starším 18-ti let, dívkám z dětského domova a pěstounské péče, které se ocitly v mimořádně obtížné životní situaci

Jsou zde poskytovány služby sociální intervence, zejména obecné a speciální poradenství, psychosociální terapeutické služby, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy a pomoc při prosazování práv a zájmů klientů.

Ubytovací kapacita je v současné chvíli 9 pokojů – tedy 28 ubytovacích lůžek. Přednost při ubytování a poskytování dalších služeb mají matky s dětmi, které se ocitly v kritické životní situaci ohrožující zdraví či fyzický a psychický vývoj dítěte. Dále těhotné ženy starší 18-ti let, jejichž životní podmínky nezaručují zdárný průběh těhotenství a nelze je zajistit jinak, v neposlední řadě pak plnoleté dívky z dětských domovů a pěstounské péče.     

Příklady dobré spolupráce v praxi

Se státními orgány pověřenými sociálně právní ochranou dětí aktivně spolupracujeme a vzájemně si předáváme potřebné informace po předchozí telefonické dohodě či písemném vyžádání.

Na řešení jednotlivých případů spolupracujeme s institucemi, jež se zabývají sociálně právní ochranou dětí (OSPOD, MmOl, PČR, Právní poradna na FOD Olomouc 1x týdně, školní a předškolní zařízení, pediatři, zdravotní střediska, pedagogicko-psychologické poradny, další odborníci z oborů psychologie, speciální pedagogiky, krizová centra, atd.)

Od roku 2005 se datuje naše velmi těsná spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Olomouce. Zde jsme se v rámci pracovních skupin Děti a mládež a Občané v přechodné krizi velmi aktivně podíleli na přípravě opatření (terénní sociální práce, mediáční centrum, atd.), která by měla vést ke zkvalitnění služeb poskytovaných těmto cílovým skupinám – tedy dětem a jejich rodinám.

V některých případech spolupracujeme s kanceláří ombudsmana.

Další aktivity FOD Olomouc

Velmi aktivně spolupracujeme se vzdělávacími institucemi, připravujícími budoucí profesionály v oblasti sociální práce a dalších pomáhajících profesí (CARITAS – VOŠs, PdF UP, CMTF UP). Poskytujeme jejich studentům možnost vykonávat u nás odborně vedenou praxi, která je hodnocena jako jedna z nejlepších v Olomouci.

Personální obsazení FOD Olomouc

V současné chvíli pracují na pobočce FOD Olomouc 4 pracovníci na celý úvazek, na AD FOD pracují na plný úvazek 3 pracovníci. Jejich vzdělání je veskrze sociální a speciální pedagogika, vedoucí pobočky FOD je promovaný psycholog. Všichni naši pracovníci se soustavně a pravidelně dále vzdělávají v různých výcvikových kurzech, školeních a seminářích (VTI, mediace, komunikace v rodině, právo v praxi sociální práce, práce s etnickými menšinami, krizová intervence, psychosociální výcvik, atd.).