Partneři - Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace


Základní charakteristika zařízení

Středisko sociální prevence Olomouc bylo zřízeno rozhodnutím zastupitelstva Olomouckého kraje jako příspěvková organizace dne 1.1.2003  s účelem a základním předmětem činnosti  působit v rámci sociálně-právní ochrany služby pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sociálně výchovnou činnost, odborné poradenství pro péči o děti, preventivní pobyty, výchovně rekreační tábory a zajišťovat spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany, pověřenými osobami a dalšími právnickými a fyzickými osobami.

Od 1.9.2005 SPP po stránce ekonomicko-provozní i odborné zajišťuje také provoz 5 zařízení pro výkon pěstounské péče zřizovaných  Olomouckým krajem v  pěstounských zařízeních v Uničově, Šumperku, Hranicích, v Citově a v Javorníku. Ve všech zařízeních pro výkon pěstounské péče je v současné době umístěno celkem 23 dětí.

Poskytovaná péče 

Činnost SSP je realizována v souladu s ustanovaními zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně - právní ochraně dětí (ve znění pozdějších předpisů).

Cílem  poskytované péče je přispívat k ochraně života, zdraví a příznivého vývoje dětí při respektování základního práva dítěte vyrůstat v jeho přirozeném prostředí, tedy rodině. Nabízí efektivní systém pomoci rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu selhání jejích základních funkcí či poruch sociálního vývoje jejích členů. Přispívá k udržení kontinuity vztahů a kvalitní komunikace mezi rodiči a dětmi a k prevenci ústavní výchovy u těchto dětí. Je určeno dětem od 6 do 18 let, na které se zejména zaměřuje sociálně-právní ochrana.

Činnost SSP jako zařízení odborného poradenství pro péči o děti je zaměřena na poskytování sociálně-právního, psychologického, pedagogického a speciálně-pedagogického poradenství rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte zejména ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších otázkách týkajících se rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti. Poskytujeme také odborné poradenství pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Poradenská služba je poskytována  ambulantně, rozšířena je pak prostřednictvím Linky důvěry dětí a mládeže o telefonickou krizovou intervenci. Telefonická krizová intervence je od února letošního roku rozšířena také o tzv. e-linku (krizová intervence prostřednictvím chatu v místnosti, kam má přístup pouze klient a intervent) s upřednostněním nabídky služby prostřednictvím telefonu.

SSP jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje pomoc a ochranu dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny (v důsledku hospitalizace rodiče, úmrtí apod.) či se dítě ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva (např. dítě tělesně nebo duševně týrané či zneužívané).  Dítě se umisťuje v našem zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo požádá-li o to dítě či na základě žádosti zákonných zástupců. Rodiče, popřípadě příjemce sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte, hradí příspěvek na úhradu pobytu a péče odstupňovaný podle věku dítěte.

Jako zařízení sociálně výchovné činnosti SSP zajišťuje především užitečné využívání volného času dětí, které vyžadují zvláštní pozornost proto, že žijí v nepříznivých sociálních podmínkách nebo mají výchovné či jiné problémy. Jedná se o významné sociálně preventivní aktivity ve skupině vrstevníků. Smysluplné společné aktivity těchto dětí vedou k jejich odpovídajícímu sebehodnocení, nalezení svého místa ve skupině vrstevníků s významnou zkušeností sociální akceptace ze strany okolí. SSP každoročně realizuje 2 turnusy vždy 10 denního výchovně rekreačního tábora pro děti, kde hlavním účelem takového tábora je zejména výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Děti, které se výchovně rekreačního tábora účastní, pocházejí z rodin ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (primární socializační činitel nezabezpečí dětem podmínky pro všestranný rozvoj jejich tělesných a duševních schopností a mravní vývoj).

Preventivní pobyty zajišťuje SSP s cílem zmírnit nežádoucí projevy klienta, rozvíjet jeho sebedůvěru a využívání schopností, zlepšit komunikaci, učit jej sdělovat pocity, objasňovat přirozené důsledky jeho chování, rozvíjet zodpovědnost za jeho jednání (příčina - následek). Jde o nápravu výchovných potíží tak, aby klient porozuměl sám sobě i druhým lidem, vyjasnil si své vztahy k rodičům, osobám odpovědným za výchovu, spolužákům, vrstevníkům apod., případně změnil své postoje, životní hodnoty a cíle. Preventivní pobyt tedy směřuje ke zdravému vývoji osobnosti a k posílení celého výchovného prostředí dítěte, s důrazem na zodpovědnost a pozitivní aktivizaci.

Zajišťování spolupráce SSP s orgány sociálně-právní ochrany, pověřenými osobami k výkonu sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými či právnickými osobami směřuje ke kvalitnímu zajišťování sociálně-právní ochrany dětem, které potřebují podporu a pomoc v situacích, které nejsou schopny řešit vlastními silami.

V souvislosti s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 1.1.2007 uvažujeme o rozšíření nabídky ambulantních sociálních služeb v oblasti krizové pomoci. Týká se pomoci osobám ohroženým domácím násilím v případech, kdy došlo k užití institutu vykázání agresora rozhodnutím policie.

Kapacita SSP činí 10 lůžek (snažíme se prostředí SSP co nejvíce přiblížit rodinnému prostředí) a v současné době máme 7 z nich vyčleněno pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, a 3 lůžka pro klienty nastupující k preventivnímu pobytu.             Provoz našeho zařízení je nepřetržitý. Organizačně je SSP rozčleněno na úsek pobytový, úsek poradensko-terapeutický a provozní. V SSP je možné setkat se např. se sociální pracovnicí - terapeutkou, psychoterapeuty, speciálním pedagogem – etopedem, vychovateli, canisterapeutem, pracovníky s dramaterapeutickými či arteterapeutickými výcviky apod.