Jarní školy

2.4.2008 - 08.00-12.15

Vzdělávací program pro integraci osob s mentálním postižením formou speciálních výukových PC programů
2.4. 2008; 8.00- 12.15 
ÚSP Klíč - Selské náměstí 69 - Mapa

Jedná se o workshop zaměřený na práci rozvoj kompetencí u mentálně postižených osob při využití speciálně upravených pc programů. V rámci workshopu budou mít účastníci možnost si jednotlivé programy sami vyzkoušet.


Vybrané aspekty služeb rané péče rodinám dětí se specifickými potřebami
2.4.2008 - 08.00-12.15 
Budova PdF učebna LM3 - Mapa

Zakotvení rané péče jako oboru a služby, která nabízí odborné poradenství, podporu a pomoc rodinám dětí raného věku se zdravotním postižením nebo ohrožením vlivem biologických faktorů nebo prostředí, je v našich podmínkách stále ve vývoji. I přesto, že služby rané péče u nás mají již jistou tradici, informovanost odborné i laické veřejnosti o tomto fenoménu, je mnohdy nedostačující. Účastníci workshopu se seznámí se specifiky činnosti interdisciplinárního poradenského týmu v rané péči a povedou diskusi s poradcem rané péče nad otázkami souvisejícími s pozicí zadavatele, poskytovale i uživatele služeb rané péče. To vše zejména v kontextu specializace služeb rané péče poskytovaných rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením na území Moravy. Zdůrazněno bude postavení a možnosti profese sociálního pracovníka v interdisciplinárním týmu.


Informační gramotnost a PC pro pokročilé
2.4.2008 - 08.00-12.15 
Budova PdF – počítačová učebna PM1 - Mapa

Předpokládané vstupní znalosti a dovednosti: Dobře zvládnuté uživatelské dovednosti ve Windows XP a MS Office, základní orientace na internetu, znalost základní terminologie v oblasti ICT.Obsah:Základy lokální administrace systému (nastavení OS, registry, služby, čištění systému). Zabezpečení (antivirové programy, antispyware, firewall, hesla, bezpečné nastavení systému). Pokročilé zálohování systému, Emulace virtuálního počítače jako prostředí pro výuku. Přehled dnešního software pro pokročilého uživatele. Grafika - Rastrová a vektorová, úpravy, formáty a komprese, tvorba grafiky, internetová alba. Základy sítí – jak vytvořit malou síť, switch a další síťové prvky, tpc/ip protokol, práce v lokální síti, ftp, www servery, apache, vytvoření serveru, upload dat, redakční systémy. Práce s MS Frontpage – vytvoření, upload a zpráva jednoduchých www stránek.


Vybrané aspekty problematiky obětí trestné činnosti
2.4.2008 - 08.00-12.15 
Na Vozovce 26, Olomouc - Mapa

Účastníci budou schopni objasnit pojem oběť trestného činu a vymezit jejich typologii (viktimita, viktimizace), včetně specifických oblastí trestné činnosti - oblasti domácího násilí, možnosti řešení tohoto specifického problému. Uvědomí si dopad trestného činu na oběť a možnosti rozvoje posttraumatické stresové poruchy. Praktickými příklady získají účastníci povědomí o zásadách jednání s obětí trestného činu a možnostech pomoci. Důraz bude kladen také na problematiku jak se nestát obětí trestného činu (bezpečné chování dětí, hledání možností minimalizace škod způsobovaných sekundární viktimizací obětem trestných činů).


Úskalí pomáhajících profesí z pohledu poradce rané péče
2.4.2008 - 08.00-12.15 
Dolní náměstí 38, Olomouc - Mapa

Potřeba pomoci a pocit závislosti na druhých. Výchova dítěte a její vliv na přístup k řešení problémů a očekávání pomoci od druhých v dospělosti, dosahování pocitu hlubokého uspokojení ve vzájemných mezilidských vztazích. Kasuistiky rodin s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením. Osobní zkušenost klientské rodiny. Důležitost spolupráce rodiny s ranou péčí, včasná nabídka pomoci rodině. Navázání vztahů v komunitě. Maximální využití vnitřních sil rodiny, pocit jistoty, sebeúcta a zvládání situací ovlivňující povahu interakce mezi rodiči a dítětem.


Organizační klima a možnosti jeho evaluace
2.4.2008 - 08.00-12.15 
suterén budovy PdF - bývalá klubovna KPG - Mapa

Účastníci workshopu budou schopni pochopit vztah mezi klimatem a prostředím. Dokáží vysvětlit pojem organizační klima, vymezit a charakterizovat faktory, které na organizační klima působí. Budou znát některé typy organizačního klimatu a dokáží charakterizovat pozitivní organizační klima. Budou mít přehled o výzkumech organizačního klimatu a budou schopni popsat vybrané výzkumy. Budou znát evaluační techniky, jejich výhody a nevýhody při aplikaci. Pod vedením zkušeného pracovníka budou schopni navrhnout výzkum a podílet se na jeho realizaci a vyhodnocení.