Jarní školy

2.4.2008 - 13.00-17.15

Standardy kvality sociálních služeb
2.4.2008; 13.00 - 17.15 
ÚSP Klíč - Selské náměstí 69 (autobus 11) - Mapa

Cílem je seznámit studenty s problematikou standardů kvality sociálních služeb a jejich zaváděním do praxe. V rámci workshopu budou zmíněny modelové případy vztahující se k jednotlivým standardům, jejichž znalost je nezbytná pro pomáhající profese v sociální oblasti.


Správní právo ve školství a v sociální sféře
2.4.2008 - 13.00-17.15 
Budova PdF P33 - Mapa

Účastníci workshopu budou seznámeni se základy a principy správního práva, které mají svoje nezastupitelné místo při činnosti ve školství a sociální sféře. Dojde k podrobnému seznámení s novou úpravou správního řádu jako základní procesní normou, se kterou se při své činnosti setkají a jejíž zvládnutí je nezbytnou základní dovedností středního a vyššího managementu ve školství a obecně i v sociální sféře.


Edukace dospělých
2.4.2008 - 13.00-17.15 
Budova PdF – P49 - Mapa

Cílem workshopu je seznámit účastníky s klíčovými informacemi z oblasti edukace dospělých. Workshop bude zaměřen zejména na témata učící se/vzdělávající se dospělý, vzdělavatel/lektor dospělých a vhodné výukové formy a metody ve vzdělávání dospělých. Část semináře bude věnována aktuálním trendům ve vzdělávání dospělých tj. distanční formě vzdělávání a e-learningu.Výuka bude založena na aktivizačních výukových metodách a skupinové práci.


Rodinné právo v škole a v sociální oblasti
2.4.2008 - 13.00-17.15 
Budova PdF – P42 - Mapa

Účastníci workshopu budou seznámeni se základy a zásadami rodinného práva, zejména pak s těmi, které se promítají ve škole a školských zařízeních a obecně v sociální oblasti. Budou vedeni k tomu, aby byli schopni aplikovat tyto znalosti do své každodenní praxe a dokáží řešit základní a typické modelové kauzy, se kterými se mohou při své činnosti ve škole, nebo při práci v sociální oblasti setkat. Formou brainstormingu a při diskusi účastníci řeší modelové případy, případně si i předávají zkušenosti.


Supervize v sociální práci
2.4.2008 - 13.00-17.15 
Budova PdF – P45 - Mapa

Cílem workshopu je seznámit účastníky s problematikou supervize jako kvalifikovaného dohledu nad průběhem programu nebo projektu zaměřeného na kvalitu činnosti pracovníků. V první části (Supervize v sociální práci I) bude pozornost věnována zejména funkci, druhům, modelům a stylům supervize.Ve druhé části (Supervize v sociální práci II) bude věnována pozornost hlubší analýze jednotlivých modelů supervize a problematice tvorby smlouvy. Bude zdůrazněn význam a potřebnost supervize pro práci sociálního pracovníka.


Poradenské služby osobám se specifickými potřebami napříč věkovým spektrem
2.4.2008 - 13.00-17.15 
Budova PdF – P48 - Mapa

Osoby se specifickými potřebami tvoří významnou skupinu uživatelů poradenských služeb. Účastníci workshopu získají přehled o jednotlivých poradenských institucích a seznámí se s jejich činností. Potřeby uživatelů poradenských služeb i jejich vliv na samotný poradenský proces budou diskutovány z pohledu speciální pedagogiky a možností intervence ze strany sociálního pracovníka.


Lidské zdroje a trvale udržitelný rozvoj
2.4.2008 - 13.00-17.15 
suterén budovy PdF - bývalá klubovna KPG - Mapa

Budoucí sociální pracovníci jsou klíčovou osobou, která může působit na utváření názorů, postojů, hierarchie životních hodnot a na pochopení životního stylu u klientů, se kterými pracují. Cílem workshopu je, aby si toho byli vědomi a systematicky směřovali k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích, k rozvoji lidských zdrojů v co nejvyšší možné míře s ohledem na individualitu jednotlivých osob. V rámci workshopu budou zdůrazněny následující principy: princip úcty k lidskému životu, k přírodě, k civilizačním a kulturním hodnotám, princip generační odpovědnosti, sociální solidarity a soudržnosti, princip rovných příležitostí jednotlivců a skupin aj.