Jarní školy

1. 4. 2008 - 8.00-12.15

Plánování sociální služby
1.4.2008 - 08.00-12.15 
suterén PdF, bývalá klubovna KPG - Mapa


Služby osobám se specifickými potřebami v dospělosti a stáří
1.4.2008 - 08.00-12.15 
Budova PdF P42 - Mapa

Workshop se zabývá nejen možnostmi institucionální speciálně-pedagogické podpory (s přesahem do sociální sféry) osob se specifickými potřebami ve věku dospělosti a stáří, ale seznamuje také s poznatky směřující do oblasti specializovaných prostředků, metod a forem speciálně-pedagogické práce využitelných v rámci péče o tyto osoby. Součástí jsou rovněž praktické příklady a ukázky potřebných dovedností.


Fundraising pro sociální pracovníky
1.4.2008 - 08.00-12.15 
budova PdF P47 - Mapa

Cílem workshopu je seznámit účastníky s fundraisingem jako se systematickou činností, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány EU. Účastníci budou znát uplatnění fundraisingu v neziskové organizaci (zdroje financování, způsoby a filozofie fundraisingu) a budou umět objasnit jeho vztah k managementu neziskové organizace (specifika personálního řízení, personální činnosti, hmotná zainteresovanost, odměňování).


Sociálně-právní ochrana (zkušenosti Střediska sociální prevence Olomouc)
1.4.2008 - 08.00-12.15 
Na Vozovce 26, Olomouc - Mapa

Účastníkům budou vysvětleny pojmy sociálně-právní ochrany dětí, zájem a blaho dítěte v kontextu práv a povinností rodičů či osob odpovědných za výchovu dítěte a dále budou účastníci seznámeni s úkoly Střediska sociální prevence Olomouc na poli sociálně-právní ochrany. Nedílnou součástí workshopu bude také problematika terapeutické práce s dítětem a jeho rodinou - nácvik rodičovských dovedností, prostřednictvím korekce videozáznamu z kamery reálných výchovných situací a případových studií z terénu - návrhy možných řešení.


Raná péče jako terénní sociální služba
1.4.2008 - 08.00-12.15 
Dolní náměstí 38 - Mapa

Raná péče v deseti zemích Evropské unie (Belgie, Dánsko, Finsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). Historie, vznik a vývoj rané péče v České republice. Vymezení pojmu rané péče, charakteristiky programů rané péče. Modely chování objevující se v rodinách s dětmi s postižením. Podpora rodiny, krizová intervence (definice krize, typy krize, člověk v krizi). Aktivace samotných klientů k hledání změny. Respektování kulturní, etnické a náboženské tradice a hodnoty členů rodiny, akceptování různosti v rámci rodiny (využíváme pro rodinu).